• معرفی
  • محصولات
  • مقالات

درباره فاطمه سامانی

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکردکارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
90 دنبال کننده