درباره زهرا غفاری

استانداردهای بالایی را برای خودتون تعیین کنید و به چیزی کمتر قانع نباشید، شما بهترین قاضی در مورد خود و توانایی های خودتون هستید.
46 دنبال کننده