درباره yazdan60

اینجانب محمد یزدانی هیم کارشناس ارشد مدیریت.متاهل و 40 ساله هستم.