درباره تیرتاشی ریکا

امروز کار هایی انجام میدهم که دیگران حاضر نیستند انجام دهند تا فردا کار هایی را انجام دهم که دیگران قادر نیستند انجام دهند.
2 دنبال کننده