درباره rfazlola

درود
... هرکسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت ...