درباره محمدرضا کریمی

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است.

4 دنبال کننده