قالب html صفحه ۴٠۴ – گمشده در فضا

قالب html صفحه ۴٠۴ – گمشده در فضا - قالب فارسی وب سایت

قالب صفحه خطای ۴۰۴ – گمشده در فضا

بیش از ۴۰۰ بار فروش نسخه اصلی در سایت themeforest

همراه با دو فایل PSD قالب

استفاده شده از فونت فارسی Yekan

Background متحرک

فضانورد متحرک

مناسب برای استفاده در تمام خطاهای رایج HTTP (مانند ۴۰۱, ۴۰۳, ۴۰۴, ۵۰۰ و ۵۰۳ ) و همچنین برای اهداف دیگر .

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط